Your super-cool slogan may go here or you can set additional menu here. Position: after_header

กรมชลประทานแจ้งสถานการณ์น้ำพร้อมยืนยันน้ำพอต่อการอุปโภคบริโภค

Posted on Jan 31, 2016 by Administrator

กรมชลประทานแจ้งสถานการณ์น้ำพร้อมยืนยันน้ำพอต่อการอุปโภคบริโภค

โดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานั้นกรมชลประทานได้ออกมาย้ำและยืนยันอย่างชัดเจนว่าน้ำกินน้ำใช้ยังมีเพียงพอตลอดฤดูแล้งแต่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประหยัดน้ำอย่างจริงจังกว่านี้ส่วนมาตรการจ้างแรงงานจ้างแล้วกว่า 68,000 คน ซึ่งจากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมานั้นเกี่ยวกับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งล่าสุดนั้นมีปริมาณน้ำในเขื่อนหลักทั้ง 4 เขื่อนและมีปริมาณน้ำในอ่างรวมกันทั้งสิ้นแล้วนั้นประมาณ 10,190 7 ลูกบาศก์เมตรโดยประมาณน้ำไหลเข้าอ่างร่วมกัน 5.48 ล้าน

ลูกบาศก์เมตรซึ่งนั่น แสดงให้เห็นจนทำให้กรมชลประทานออกมายืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าน้ำนั้นมีส่วนเพียงพอที่จะช่วยให้ทุกๆคนสามารถบริโภคและใช้ได้ในหน้าแล้งนี้แต่ขอย้ำให้บรรดาประชาชนทุกคนทราบเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่มีเพียงพอใช้แต่รบกวนให้ท่านประชาชนทุกทุกฝ่ายและหน่วยงานทุกทุกฝ่ายทราบถึงการใช้น้ำว่าควรประหยัดและไม่ควรใช้น้ำปากจนเกินไปซึ่งทั้งนี้เน้นในส่วนของการเพาะปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงทำนาปรังไปแล้วกว่า 1,772,000 ไร่

ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มเติมแต่ไม่มากเหมือนปีแล้วซึ่งหากเปรียบเทียบก็จะเป็น 57 ต่อ 58 ที่ผ่านมา และส่วนของผลการจ้างแรงงานตามมาตรการในการช่วยเหลือของการเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศล่าสุดนั้นกรมชลประทานได้ดำเนินการจ้างแรงงานไปแล้วกว่า 68,025 คนซึ่งเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,084,068 ล้านบาท อีกทางกรมชลประทานได้ออกมายืนยันแล้วว่าน้ำในหน้าแล้งนี้ยังพอใช้กันได้อย่างปกติแต่ร้องขอให้ประชาชนและหน่วยงานทุกทุกฝ่ายช่วยรณรงค์ในการประหยัดน้ำ และใช้น้ำอย่างพอดีไม่ใช้มากเกินไปหรือเยอะจนเกินไปนั่นเอง

No tags added.